Automatic Translator

 
          Algemeen
 
 1. Onder werkzaamheden worden verstaan die werkzaamheden die worden opgedragen door natuurlijke of rechtspersonen. Op elke overeenkomst die tussen pre-incassocentrale en haar opdrachtgever tot stand komt, worden deze algemene voorwaarden geacht van toepassing te zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het is opdrachtgevers van pre-incassocentrale niet toegestaan de naam van pre-incassocentrale te vermelden in aanmaningen of andere correspondentie, tenzij pre-incassocentrale daartoe schriftelijk en vooraf toestemming heeft gegeven. 

  Uitvoering van opdrachten

   
 3. pre-incassocentrale verbindt zich jegens haar opdrachtgever uitsluitend tot het leveren van een inspanningsverbintenis. pre-incassocentrale zal bij de uitvoering van opdrachten de nodige zorgvuldigheid betrachten en naar beste vermogen met de belangen van haar opdrachtgever rekening houden.
 4. Met het verstrekken van een incasso-opdracht machtigt de opdrachtgever pre-incassocentrale eveneens tot het in zijn/haar naam verrichten van alle door pre-incassocentrale noodzakelijk geachte werkzaamheden, zowel in als buiten rechte.
 5. Betalingen die aan pre-incassocentrale worden gedaan in het kader van een incasso-opdracht, strekken allereerst in mindering op kosten en/of verschotten en vervolgens op haar toekomende honoraria/provisie.
 6. pre-incassocentrale is gerechtigd om bij aanvang of lopende een opdracht, van haar opdrachtgever een voorschot te verlangen. pre-incassocentrale is bevoegd een opdracht, al dan met met opgave van redenen, te weigeren. pre-incassocentrale is voorts bevoegd om haar werkzaamheden in het kader van een incasso-opdracht op te schorten, ingeval een opdrachtgever een pre-incassocentrale competerend bedrag niet voldoet dan wel nalaat een verzocht kostenvoorschot te voldoen.
 7. pre-incassocentrale verplicht zich jegens haar opdrachtgever om terstond tot afrekening over te gaan, zodra uitvoering is gegeven aan de verstrekte opdracht.
 8. Bij het maken van kosten anders dan legeskosten, het nemen van rechtsmaatregelen of het treffen van een afbetalingsregeling dient de opdrachtgever daarmee telefonisch of schriftelijk te hebben ingestemd, tenzij anders overeengekomen.
 9. Indien de opdrachtgever buiten pre-incassocentrale om regelingen treft of op andere wijze betaling verkrijgt van zijn of haar vordering is pre-incassocentrale gerechtigd buitengerechtelijke kosten aan haar opdrachtgever in rekening te brengen. De tot dan toe gemaakte kosten komen in dat geval eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
 10. In het geval aan pre-incassocentrale incassowerkzaamheden zijn opgedragen worden onder geïncasseerde bedragen mede verstaan rechtstreeks aan de opdrachtgever betaalde bedragen.

  Aansprakelijkheid

   
 11. Alle werkzaamheden geschieden steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 12. pre-incassocentrale is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van handelingen van haar medewerkers en/of door pre-incassocentrale in het kader van een incasso-opdracht ingeschakelde derden, nalatigheid daaronder begrepen, behoudens opzet of grove schuld. De eventuele aansprakelijkheid van pre-incassocentrale is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor pre-incassocentrale haar aansprakelijkheid heeft verzekerd c.q. tot het bedrag waartoe de verzekeraar van pre-incassocentrale een schade erkent en dekt.
 13. De opdrachtgever vrijwaart pre-incassocentrale tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de uitvoering van een opdracht die aan pre-incassocentrale is verstrekt.
 14. Reclames met betrekking tot door pre-incassocentrale uitgevoerde werkzaamheden dienen door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt door de opdrachtgever binnen twee maanden nadat de werkzaamheden van pre-incassocentrale zijn verricht en/of de eindafrekening is verzonden. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht op reclame.

  Betaling

   
 15. pre-incassocentrale belast haar opdrachtgever middels een declaratie, waarvan de betalingstermijn 14 dagen bedraagt. Bij het uitblijven van tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum de wettelijke rente aan pre-incassocentrale verschuldigd. Indien pre-incassocentrale genoodzaakt is (buiten)gerechtelijke werkzaamheden te laten verrichten om betaling van haar declaratie te krijgen komen de daarmee verband houdende kosten eveneens voor rekening van de nalatige opdrachtgever.

  Tarieven

   
 16. De werkzaamheden die pre-incassocentrale verricht in het kader van een incasso-opdracht omvatten het schriftelijk sommeren van de schuldenaar, het corresponderen met de schuldenaar of diens gemachtigde, het voeren van overleg, het beoordelen van betalingsvoorstellen, het doen van verhaalsonderzoek, het administreren en bewaken van betalingsregelingen, het bezoeken van de schuldenaar aan diens woon- of kantooradres en voorts die werkzaamheden die vallen onder incassowerkzaamheden in de ruimste zin des woords. Voor werkzaamheden die in dit kader worden uitgevoerd wordt een tarief van 15% over het geïncasseerde bedrag berekend door pre-incassocentrale. Indien pre-incassocentrale er niet in slaagt om enig bedrag te incasseren gedurende de looptijd van de incasso-opdracht, belast pre-incassocentrale haar opdrachtgever voor dossierkosten. Dossierkosten bedragen nooit meer dan € 12,50, vermeerderd met door pre-incassocentrale uitgegeven verschotten.
 17. Indien pre-incassocentrale extra werkzaamheden verricht in het kader van een gerechtelijke procedure, zoals het opstellen van processtukken, het bijwonen van comparities en getuigenverhoren, het voeren van gecompliceerde correspondentie en het beoordelen van ingewikkelde juridische vraagstukken, brengt pre-incassocentrale haar opdrachtgever een tarief van € 75,00 per uur in rekening. pre-incassocentrale informeert haar opdrachtgever in dit geval vooraf.
 18. Alle in deze bepalingen genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

  Toepasselijk recht

   
 19. Op overeenkomsten tussen pre-incassocentrale en haar opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
   
 

Online nu

We hebben 2 gasten online

Login